Germany Pavilion 2017
Germany Pavilion 2017
Sarah Hall Wind Tower
Sarah Hall Wind Tower 2012
Sarah Hall Wind Tower Detail
Sarah Hall Wind Tower Detail 2012
Hannah Bürckstümmer organic solar led
Hannah Bürckstümmer organic solar film with led 2017